Wijkraad / Bewonersplatform

 Wijkraad_19decemberVERKL

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael.

 

Vergader data Bewonersplatform/Wijkraad 2021:

Maandag 15 februari, 20.00 – 21.30 uur, Claverhuis  AFGELAST IVM CORONA!

Maandag 19 april, 20.00 – 21.30 uur, Reel AFGELAST IVM CORONA!

Maandag 28 juni, 20.00 – 21.30 uur, Claverhuis

Maandag 20 september, 20.00 – 21.30 uur, activiteitencentrum Reel

Maandag 6 december, 20.00 – 21.30 uur, Claverhuis

 

Verslag Vergadering 131e Wijkraad Jordaan & Gouden Reael

07-12-2020 Het Claverhuis, Elandsgracht 70

 

Voorzitter: Wally Soesman

Notulist: Tryntsje Bakkum

 

Afwezig met bericht: Rob Versluijs, Leny van Vliet, Jan Bosman

Aanwezig: Meri Barends, Kees Hermsen, Pieter van der Laan, Wally Soesman, Roos Perenboom, Tryntsje Bakkum (verslag)

 

1. Opening & Mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Meri Barends doet verslag over de toestand van Willy Alberts. Ze zal de plant die het wijkcentrum bestuur namens het wijkcentrum en de wijkraad voor Willy heeft gekocht aan haar overhandigen.

 

2. Mededelingen van het bestuur

1. De subsidieaanvraag 2021 van het wijkcentrum is gehonoreerd. Dat betekent dat er volgend jaar nog geld is voor het uitbrengen van de krant en voor buurtgroepen subsidies. Het valt zeer te bezien of er daarna nog subsidie voor de wijkcentra zal zijn.

2. De wijkcentra in Amsterdam hebben zich gebundeld in ‘de kracht van Mokum’ om het belang van bewonersorganisaties over het voetlicht te brengen.

 

3. Subsidieaanvragen buurtgroepen

1. Er is per e-mail een subsidieaanvraag voor 217,20 Euro binnengekomen van het Madelievenplein voor een kerstboom en kerstbijeenkomst op het Madelievenplein. Besluit: De wijkraad gaat akkoord met toekenning.

2. Journalist Denise Eloise Devais heeft een vereniging voor kunstenaars uit de Elandsgracht buurt opgezet. Ze wil allerlei activiteiten voor kunstenaars organiseren, zoals gedichtenmiddagen en tentoonstellingen. Ze wil de vereniging omzetten in een stichting omdat dat een betere rechtsvorm zou zijn om subsidie aan te kunnen vragen bij o.a. fondsen en vraagt 500-600 euro subsidie aan voor notariskosten en promotiemateriaal. Het wijkcentrum bestuur geeft aan dat ook verenigingen subsidie kunnen aanvragen en dat een vereniging tevens contributie van haar leden kan vragen. Het wijkcentrum subsidieert in principe geen oprichtingskosten voor een vereniging of stichting maar wel buurtactiviteiten, dus wordt aangeraden een subsidieaanvraag voor een buurtactiviteit van de vereniging of stichting bij het wijkcentrum in te dienen.

3. Het Jordaanmuseum vraagt 600 euro aan voor met maken van een plaquette en de samenstelling van een websitepagina met aanvullende informatie die via een QR-code op de plaquette kan worden geraadpleegd. Deze plaquette geeft de locatie aan van de Ambassade Commune Libre du vieux Montmartre in de Jordaan aan (de Jordaan en Montmartre hadden als volksbuurten een alliantie). Na renovatie van de panden aan de Lindengracht waar de Ambassade was gevestigd zal de plaquette worden aangebracht. Het wijkcentrum bestuur pleit voor een kleine manifestatie als de plaquette wordt onthuld en voor publiciteit in de wijkkrant. Besluit: De wijkraad gaat akkoord met toekenning.

4. Werkgroep Meer Groen in de Jordaan heeft in 2020 al zijn activiteiten moeten afgelasten i.v.m. de pandemie. De werkgroep vraagt toestemming om het resterende buurtgroepensubsidiebedrag uit 2020 á 420 euro te mogen gebruiken voor te hervatten activiteiten in 2021. Besluit: De wijkraad gaat hiermee akkoord.

 

4. Verslag wijkraadsvergadering 14 september 2020

Pag. 1. Het Jordaanmuseum heeft al eerder subsidie aangevraagd voor en plaquette met achterliggende website over Jordaangangen.

Pag. 2. Actie: Pieter van der Laan zal volgende keer notuleren bij de wijkraad.
Wally Soesman heeft contact opgenomen met de beheerder van Reel over het weghalen van de ruilkast. Volgens haar was dit i.v.m. RIVM-richtlijnen. Zij geeft aan dat als de buurt het wil de kast weer na de pandemie kan worden teruggeplaatst. Aktie: Kees Hermsen zal hierover contact met haar opnemen.

 

5. Nieuws uit de wijken

Leny van Vliet heeft per e-mail informatie gestuurd het project ‘Heen en Weer’ uit de Pijp dat met 27 vrijwillige chauffeurs en 8 vrijwillige boekers een haal- en breng service heeft opgezet met elektrische karretjes. Wally Soesman heeft contact gehad met het bestuur van stichting ‘Heen en Weer’. Er worden per jaar 8000 ritten uitgevoerd voor 1 euro per rit. Verder wordt het project alleen ondersteund met crowdfunding. Stadsdeel Centrum is enthousiast over dit concept en wil subsidie geven voor uitbreiding van het project in Centrum. Het wijkcentrum bestuur onderkent dat er waarschijnlijk behoefte is aan een dergelijke haal- en brengservice in Centrum maar schat in dat het een enorme uitdaging zal zijn om zoveel vrijwilligers te vinden alsmede mensen die een dergelijk project in Centrum willen trekken. Het wijkcentrum bestuur wil in april een bijeenkomst organiseren waarin ‘Heen en Weer’ informatie geeft over het project. De wijkraad raadt aan hierover contact te zoeken met de stadsdorpen in Centrum West en met Wijkcentrum d’Oude Stadt/bewonersplatform Centrum Oost en om hier in de wijkkrant publiciteit aan te geven. Actie: Wally Soesman.

 

Meri Barends meldt dat het Demmenie pand niet langer in beeld is als een locatie voor huisvesting van ongedocumenteerden. De Gemeente heeft de stekker uit dit project getrokken. Het is niet duidelijk wat er nu met het pand gaat gebeuren.

 

 

Afsluiting: 9.30 uur.

 

Actie- en besluitenlijst:

Besluit: wijkraad gaat akkoord met toekenning van de aangevraagde buurtgroepensubsidies van Madelievenplein, Jordaanmuseum en Werkgroep Meer Groen in de Jordaan

Actie: Pieter van der Laan notuleert tijdens de volgende wijkraadsvergadering.

Actie: Kees Hermsen neemt contact op met de beheerder van Reel over terugplaatsing van de ruilkast.

Actie: Wally Soesman zoekt contact met de stadsdorpen in Centrum West en met wijkcentrum d’Oude Stadt/bewonersplatform Centrum Oost en met de wijkkrant over de bijeenkomst m.b.t. project ‘Heen en Weer’.

 

Hieronder een kort verslag van het gesprek met de gemeente over de buurtsubsidies. De gemeente heeft onze zienswijze gehonoreerd waardoor de buurtsubsidies voor 2021 gewaarborgd zijn. De gemeente geeft daarnaast aan enthousiast te zijn over onze manier waarop wij de buurtsubsidies toewijzen en wil daar in de toekomst over door praten.

 

Aanwezig:

Ilse Griek (bestuurder stadsdeel centrum), Ellen Leeuwenkuijl, Petra Rondhuis en Anita Jolink (ambtenaren stadsdeel centrum), Roos Perenboom, Wally Soesman, Pieter van der Laan. (Wijkcentrum Jordaan Gouden Reael)

Gesprek heeft plaats n.a.v. het voornemen van stadsdeel Centrum om de subsidie aan het wijkcentrum in 2021 met 9.000 euro te verminderen. Dit deel van de subsidie werd gebruikt voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Ilse geeft aan dat het stadsdeel voornemens is om vanaf 2021 de werkwijze van Centrum Begroot te wijzigen en dat het de bedoeling is om bewonersgroepen in te schakelen om een deel van het budget te verdelen. De huidige werkwijze van Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe we dit in de toekomst gaan doen.

 

 De volgende afspraken zijn gemaakt:

 

1) 2021 wordt een overgangsjaar voor wat betreft centrum Begroot, we willen het deels op de oude manier voortzetten, maar ook deels op een nieuwe manier, waarbij bewoners een grotere rol spelen in het proces;

2) Het wijkcentrum behoudt in 2021 de subsidie voor ondersteuning bewonersinitiatieven. In 2022 zal deze subsidie vervallen, maar er kan dan door bewoners gebruik worden gemaakt van de nieuwe constructie van Centrum Begroot/Buurtbudgetten waarmee bewonersinitiatieven uit de buurt betaald kunnen gaan worden.

3) Het wijkcentrum is een van de gesprekspartners voor het stadsdeel voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem

4) Anita Jolink neemt contact met het wijkcentrum op voor het vervolg.

5) Er wordt nog nagedacht over schaalgrootte, diversiteit, budgetbeheer etc

 

Tenslotte wijst het wijkcentrum ons er op dat de wijkcentra zich aan het verenigen zijn in Platform Mokum of wel “de kracht van Mokum”. Zie ook de volgende webpagina’s

 https://www.oudestadt.nl/de- kracht-van-amsterdam/

https://www.eigenwijks.nl/70- nieuw-west/1745-de-kracht-van- mokum

-------------------------------------------------------------------

Hieronder vinden jullie de zienswijze van het bestuur op het voornemen tot stopzetting van de buurtsubsidies en de wijkkrant.

 

AANGETEKEND 

Aan: Het Subsidiebureau
Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
En via subsidies amsterdam.nl 

Amsterdam, 20 juli 2020
Betreft: Zienswijze
Inzake: Uw Voornemen beëindiging Buurtsubsidies, Wijkkrant J&GR
Uw kenmerk: SBA 021047
Behandeld door: W. Soesman +31655140448

 

Geachte Mevrouw Leeuwenkuijl,

Graag geven wij een reactie op het telefoongesprek en uw brief mbt het beëindigen van de Buurtsubsidies en de subsidie voor de Wijkkrant van St. Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en Wijkraad/Bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael (J&GR).

Buurtsubsidies
Uw voornemen de buurtsubsidies te beëindigen is voor het bewonersplatform J&GR een enorme aderlating.
In feite betekent dit dat een van de belangrijkste functies van de bewonersplatform hiermee komt te vervallen. Dat staat lijnrecht tegenover het gemeentelijk beleid van bewonersparticipatie.
Bij de transitie van het wijkcentrum van welzijns- naar bewonersorganisatie (2018-2019) is met de toenmalige portefeuillehouder Roeland Rengeling afgesproken dat er onder eigen verantwoordelijkheid een substantieel bedrag voor bewonersparticipatie voor de komende jaren zou worden veilig gesteld. Dit zou zowel voor de buurtsubsidies als de wijkkrant gelden.

Bewonersparticipatie staat hoog op de agenda van de stad. Een prima voorbeeld van deze participatie is het Wijkraad/Bewonersplatform J&GR waar buurtbewoners zelf beslissen over de activiteiten in de buurt. Deze kunnen zeer verschillend zijn maar worden altijd in overleg met bewoners besproken en pas daarna wel of niet goedgekeurd. 

Juist het verplicht in de wijkraadsvergadering mondeling toelichten van het project bij aanvraag en de verantwoording van het project na afloop, verhoogt de kwaliteit van de aanvragen én de bewoners participatie. Iets wat naar wij aannemen de gemeente niet kan waarmaken voor alle aangevraagde projecten.

De zeer kleine tegemoetkomingen in de organisatiekosten van bestuur en wijkraad zijn ons inziens een effectieve en belangrijke bijdrage aan het gemeentelijk beleid om bewoners participatie en medezeggenschap te vergroten.

Het argument van de gemeente dat bewoners deze nu zelf digitaal kunnen aanvragen houd geen stand. Het zet digitaal minder ervaren bewoners direct op afstand. Niet alle bewoners begrijpen deze ingewikkelde digitale exercitie, belangrijker nog is het feit dat de betrokkenheid volledig weg is. Bewoners weten niet meer wie wat aanvraagt en wat er georganiseerd mag gaan worden!
Door de buurtsubsidies weg te halen bij het bewonersplatform J&GR ontstaat er wildgroei. Het zal ook zeker leiden tot meer werk bij de gemeente. De procedures die bewoners zullen aanspannen tegen eventuele plannen zullen tijdrovend en ineffectief zijn. Beter voorkomen dan genezen.

 

Conclusie
Wijkcentrum J&GR alsmede het Bewonersplatform J&GR maken ernstig bezwaar tegen het voornemen van de gemeente de buurtsubsidies stop te zetten. De argumenten hierboven beschreven zouden hiertoe genoeg aanleiding moeten zijn om dit besluit te herzien. Als bewonersparticipatie hoog in het vaandel van de gemeente Amsterdam staat dan is een duidelijker voorbeeld hiervan niet te geven.

 Namens het bestuur St. Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

 Wally Soesman (voorzitter)
Roos Perenboom (secretaris)
Pieter van der Laan (penningmeester)

-----------------------------------------------------------------

contacten Stadsdeelcommissie Centrum-West:

d.van.veen amsterdam.nlj.van.proosdij amsterdam.nl ; n.zeevenhoven amsterdam.nl ; b.van.der.sande amsterdam.nl ;

vergaderagenda Stadsdeelcommissie: https://centrum.notubiz.nl/ 

 

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael
De wijkraad komt vijf keer per jaar bijeen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata wijkraad 2020

Dinsdag 21 januari, 20.00-21.30 uur, Claverhuis
Afgelast ivm Corona! Maandag 30 maart.
Afgelast ivm Corona! Maandag 15 juni, Claverhuis 20.00-21.30 uur
Maandag 14 september, Claverhuis, 20.00-21.30 uur
Maandag 7 december, Claverhuis 20.00-21.30 uur


Vergader adressen:

Het activiteiten centrum Reel, Tussen de Bogen 16
Het Claverhuis, Elandsgracht 70 
Koffiehuis vd Volksbond, Haarlemmerstraat 146-148